Algemene Verkoopsvoorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden

1. Definities en toepassingsgebied

1.1 In deze Algemene Verkoopsvoorwaarden (Voorwaarden) wordt het volgende verstaan onder:

Afnemer: iedere partij aan wie Van Der Spek NV goederen en/of diensten levert, dan wel heeft overeengekomen te leveren, iedere partij voor wie Van Der Spek NV werkzaamheden verricht, dan wel heeft overeengekomen te verrichten, alsmede iedere partij die Van Der Spek NV een opdracht van enige andere aard heeft verstrekt.

Overeenkomst: alle overeenkomsten tussen Van Der Spek NV en de Afnemer in verband met de (ver)koop en levering van goederen en/of diensten en/of het verrichten van (aannemings)werkzaamheden door Van Der Spek NV aan/voor de Afnemer, alsmede alle overige door de Afnemer aan Van Der Spek NV verstrekte opdrachten, instructies, orders en (rechts)handelingen in verband met de (ver)koop en levering van goederen en/of diensten en/of het verrichten van (aannemings)werkzaamheden.

1.2 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Van Der Spek NV, alle Overeenkomsten, met inbegrip van de handelingen voor het tot stand brengen daarvan, het tot stand brengen van een werk, eventuele aanvullende of vervolgovereenkomsten, alsmede op alle (rechts)handelingen, opdrachten, instructies en orders tussen Van Der Spek NV en de Afnemer in verband met het voorgaande. Deze Voorwaarden zijn voorts van toepassing op alle vormen van dienstverlening door Van Der Spek NV aan een Afnemer welke (enigszins) verband houdt met de hiervoor in de eerste zin genoemde overeenkomsten (zoals bijvoorbeeld het kosteloos verstrekken van technisch advies).

1.3 Deze Voorwaarden gelden exclusief in die zin dat specifieke bedingen en algemene voorwaarden van de zijde van Afnemer niet gelden, behoudens indien en voorzover zij schriftelijk en uitdrukkelijk door Van Der Spek NV zijn aanvaard.

1.4 In geval van strijdigheid tussen de bepalingen in de Overeenkomst en de onderhavige Voorwaarden, gaan de bepalingen in de Overeenkomst voor.

1.5 In geval van enige discrepantie of verschil tussen de Nederlandse, de Franse, de Engelse of de Duitse tekst van deze Voorwaarden gaat de inhoud van de Nederlandse tekst voor.

1.6 Indien bij koop/verkoop of ruil van een gebruikte kraan en/of wisselstuk(ken) een “Garantieverklaring gebruikte kraan en/of wisselstuk” (Garantieverklaring) wordt afgegeven, gelden tevens de voorwaarden uit die Garantieverklaring. Voor zover de voorwaarden uit de Garantieverklaring afwijken van deze Voorwaarden, gaan de voorwaarden uit de Garantieverklaring voor. In geval van strijdigheid tussen de inhoud van de Overeenkomst en de Garantieverklaring, gaat de inhoud van de Garantieverklaring voor.


2. Aanbiedingen

2.1 Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, zijn alle aanbiedingen van Van Der Spek NV, in welke vorm ook gedaan, vrijblijvend in die zin dat ook na aanvaarding door de Afnemer van een aanbieding van Van Der Spek NV, Van Der Spek NV bevoegd is de aanbieding binnen drie volle kalenderweken na de aanvaarding te herroepen.

2.2 Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, vormen opgaven en specificaties met betrekking tot maten, capaciteiten, prestaties of resultaten in afbeeldingen, tekeningen, catalogi, prijscouranten, reclamemateriaal e.d. slechts benaderingen, die Van Der Spek NV niet binden.


3. Prijs en betalingsvoorwaarden

3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, omvat een opgegeven of overeengekomen prijs niet de BTW of enige andere in verband met de Overeenkomst verschuldigde overheidsheffing, en in geval Van Der Spek NV het transport organiseert in het licht van artikel 4.3 van deze Voorwaarden, evenmin de kosten in verband met verpakking, emballage, transport en verzekering.

3.2 Indien de verkoop of levering van goederen gepaard gaat met het leveren van bijkomende diensten (waaronder meer bepaald, zonder exhaustief te zijn, montage, indienststelling, herstel, onderhoud of gelijkaardige diensten) zal Van Der Spek NV de uurtarieven die op dat ogenblik gelden, alsmede de prijs voor de materialen die zouden worden aangewend voor het verrichten van (één van) voornoemde diensten, bijkomend aanrekenen. Worden eveneens aangerekend als werkuren: de reistijd van en naar de werkplaats en de wachttijd op de werkplaats. In geval van nachtwerk, overuren, werkuren op zon- en feestdagen gelden de verhoogde uurtarieven die Van Der Spek NV op dat ogenblik hanteert. Reis- en andere onkosten worden afzonderlijk aangerekend en gefactureerd. Wanneer Van Der Spek NV dergelijke bijkomende diensten aanbiedt, betreffen dit inspanningsverbintenissen in hoofde van Van Der Spek NV.

3.3 Indien voor Van Der Spek NV de kosten voor het uitvoeren van de Overeenkomst hoger worden doordat voor de prijs van belang zijnde kostenfactoren als lonen, premies van sociale en andere verzekeringen, materialen, waarde van vreemde valuta e.d. na het moment van de laatste (prijs)aanbieding van Van Der Spek NV zijn gestegen, is Van Der Spek NV gerechtigd die hogere kosten door prijsaanpassing aanvullend in rekening te brengen.

3.4 Indien tussen Van Der Spek NV en de Afnemer een prijs in een andere valuta dan de Euro is overeengekomen en die andere valuta ten opzichte van de Euro in waarde daalt na het moment van de laatste (prijs)aanbieding van Van Der Spek NV, is Van Der Spek NV gerechtigd de prijs aan te passen voor zoveel als nodig is om de opgetreden waardedaling tot het moment van volledige betaling goed te maken.

3.5 Behoudens indien uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zijn alle facturen contant betaalbaar. In geval van verzuim van tijdige betaling op vervaldag zal er van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning een conventionele verwijlintrest betaald moeten worden gelijk aan de interestvoet van de Wet van 02.08.2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, met een minimum van 8%. Bovendien zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitair schadebedrag verschuldigd zijn gelijk aan 12% van het openstaande saldo, alsmede de eventuele gerechts- en/of advocatenkosten die Van Der Spek NV zou dienen te dragen met het oog op het bekomen van de correcte en volledige betaling, met een minimum van 125 EUR. Deze conventionele verwijlintrest en schadevergoeding doen geen afbreuk aan de mogelijke andere rechten of (rechts)middelen waarop Van Der Spek NV zich zou kunnen beroepen op basis van eender welke andere overeenkomst met de Afnemer, dan wel op basis van het toepasselijk recht.

3.6 De facturen die niet per aangetekende brief binnen de acht (8) dagen na verzending ervan betwist worden, worden als definitief aanvaard beschouwd.

3.7 Bij gebrek aan betaling van één van de facturen van Van Der Spek NV op haar vervaldag, houdt Van Der Spek NV zich tevens het recht voor om zonder voorafgaande ingebrekestelling de verdere levering van de goederen en/of de uitvoering van aanvullende diensten en/of andere goederen of diensten op te schorten. Alle niet-vervallen facturen worden eveneens onmiddellijk opeisbaar.

3.8 Indien Van Der Spek NV reden heeft om te twijfelen aan de nakoming door de Afnemer van zijn verplichtingen – waarbij de navolgende omstandigheden aan de zijde van de Afnemer in ieder geval een voldoende reden voor twijfel vormen: herhaalde nalatigheid in betaling, beslaglegging ten laste van de Afnemer, (aanvragen tot) betalingsuitstel, (aanvragen tot) faillissement, gehele of gedeeltelijke staking van de bedrijfsactiviteiten -, wordt al hetgeen de Afnemer aan Van Der Spek NV verschuldigd is onmiddellijk opeisbaar en is Van Der Spek NV bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat de nakoming door de Afnemer, inclusief de volledige betaling, dan wel – voor zover Van Der Spek NV hiermee akkoord gaat – het stellen van een zekerheid voor de betaling, is afgerond. Vindt volledige betaling of afdoende zekerheidstelling niet binnen veertien (14) kalenderdagen na het daartoe strekkende verzoek van Van Der Spek NV plaats, dan is Van Der Spek NV bevoegd om de betreffende Overeenkomst, zonder voorafgaande ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst, voor ontbonden te verklaren onverminderd haar recht op vergoeding van geleden en/of nog te lijden schade.

3.9 Naast de mogelijkheden voor Van Der Spek NV om de Overeenkomst te ontbinden op grond van artikel 3.8 van deze Voorwaarden, kan de Van Der Spek NV naar eigen keuze de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ten laste van de Afnemer te ontbinden door een schriftelijke mededeling en zonder rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn in het geval dat:

 • De Afnemer tekortschiet in de nakoming van een of meerdere van haar verplichtingen onder de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden;
 • De onderneming van de Afnemer wordt verkocht of stopgezet;
 • Vergunningen die benodigd zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst worden ingetrokken;
 • Beslag wordt gelegd op een of meerdere bedrijfsmiddelen van de Afnemer.

3.10 Schuldvergelijking zal automatisch en van rechtswege plaatsvinden, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling of gerechtelijke beslissing, niettegenstaande elke overdracht van rechten waarop zij betrekking hebben, in geval van de opening van een insolventieprocedure (faillissement, gerechtelijk akkoord, vereffening) of in geval van een beslag of enig ander geval van samenloop. In die gevallen vervallen tevens van rechtswege en zonder voorafgaandelijke aanmaning alle toegekende betalingsfaciliteiten en zal de schuldvergelijking ook op deze bedragen worden toegepast. In toepassing van art. 14 en 15 van de Wet betreffende de financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, zal deze schuldvergelijking tegenstelbaar zijn aan de overige schuldeisers van de Afnemer.


4. Levering en overdracht van risico en eigendom

4.1 Tussen partijen wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de eigendomsoverdracht van het verkochte materiaal slechts zal plaatsvinden na volledige betaling van de overeengekomen prijs, in hoofdsom, plus eventuele kosten en intresten.

4.2 De Afnemer is verplicht om de goederen en diensten af te nemen op het tijdstip en de locatie die tussen partijen uit hoofde van de betreffende Overeenkomst en/of deze Voorwaarden geldt. Indien de Afnemer de goederen of diensten niet afneemt tegen volledige betaling, dan zal Van Der Spek NV de Afnemer schriftelijk in gebreke stellen om haar verplichtingen binnen de tien dagen vanaf de verzending van de ingebrekestelling te vervullen. Bij gebreke aan voldoening heeft Van Der Spek NV het recht om ofwel de gedwongen uitvoering van de Overeenkomst te eisen dan wel de Overeenkomst buitengerechtelijk ten laste van de Afnemer te ontbinden. In geval van ontbinding van de Overeenkomst heeft Van Der Spek NV recht op een forfaitaire schadevergoeding van 20% van de overeengekomen prijs, tenzij Van Der Spek NV een hogere schade bewijst.

4.3 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vindt de levering plaats ex works in de zin van de meest recente versie van de Incoterms zoals opgesteld door de internationale Kamer van Koophandel in het magazijn van Van Der Spek NV of de locatie waar het materiaal zich bij de totstandkoming van de Overeenkomst bevindt (zoals, maar niet beperkt tot, het magazijn of de fabriek van de fabrikant). Het enkele feit dat de levering door Van Der Spek NV gebeurt op een andere plaats dan haar eigen magazijn of de locatie waar het materiaal zich bij de totstandkoming van de Overeenkomst bevindt, kwalificeert niet als een afspraak die afwijkt van een levering ex works.

4.4 De opgegeven of afgesproken termijnen voor levering of uitvoering zijn steeds indicatief en te rekenen vanaf het ogenblik van het tot stand komen van de Overeenkomst of, indien betaling aan Van Der Spek NV van een bedrag vóór of bij het begin van de uitvoering van de Overeenkomst is overeengekomen, op het moment dat volledige betaling van dit bedrag is ontvangen. Deze leverings- of uitvoeringstermijn wordt automatisch verlengd indien Van Der Spek NV wordt verhinderd om haar contractuele verplichtingen uit te voeren omwille van omstandigheden onafhankelijk van haar wil en/of controle (waaronder onder meer omstandigheden te wijten aan de leverancier of fabrikant, overmachtsituaties), voor de volledige duur van deze omstandigheden. Indien één van deze omstandigheden zich voordoet, zal de uitvoering van de Overeenkomst door Van Der Spek NV van rechtswege tijdelijk opgeschort worden. Indien de uitvoering van de Overeenkomst definitief onmogelijk is geworden door één van deze omstandigheden, zal zij van rechtswege ontbonden zijn zonder recht op schadevergoeding voor één van de partijen.

4.5 Indien de indicatieve termijnen of data van levering of uitvoering door een fout van Van Der Spek NV met meer dan 4 maandenwordt overschreden, heeft de Afnemer het recht om het contract op te zeggen met een opzegtermijn van 2 (twee) weken door middel van een schriftelijke kennisgeving per aangetekend schrijven. Niettegenstaande andersluidende bepalingen in de Overeenkomst of in de wet, zal Van Der Spek NV in geen geval aansprakelijk zijn voor enige schade die de Afnemer zou lijden ten gevolge van of in verband met dergelijke annulering.

4.6 Het risico van een door Van Der Spek NV te leveren zaak gaat blijvend over op de Afnemer op het ogenblik van de aankomst op de plaats van aflevering. Indien op het tussen Van Der Spek NV en de afnemer overeengekomen tijdstip van aflevering, de Afnemer het goed en/of de dienst niet afneemt en de redenen hiervoor niet toerekenbaar zijn aan Van Der Spek NV, gaat het risico van de zaak op het overeengekomen tijdstip van aflevering blijvend over op de Afnemer. Alle kosten die Van Der Spek NV ingevolge de weigering door de Afnemer om de geleverde zaken op te halen zou moeten maken, zoals kosten voor bewaring en transport, zijn geheel voor rekening van de Afnemer.

4.7 De Afnemer mag goederen waarop nog een eigendomsvoorbehoud rust slechts gebruiken binnen het kader van haar gewone bedrijfsactiviteiten. Zij mag die zaken echter niet vervreemden, verhuren of met zekerheden of andere beperkte rechten belasten. De Afnemer zal derden informeren omtrent het behoud van het eigendomsrecht door Van Der Spek NV.

4.8 Indien de Afnemer enige betalingsverplichting niet nakomt of dreigt niet na te komen, is Van Der Spek NV bevoegd goederen, waarop nog een eigendomsvoorbehoud rust, zonder medewerking van de Afnemer terug te halen. Van Der Spek NV is niet gehouden de Afnemer te vergoeden voor de schade die deze in verband met het terughalen van de goederen lijdt. De door de Afnemer en Van Der Spek NV gemaakte kosten voor het terugnemen en eventueel ten gelde maken van de goederen komen geheel voor rekening van de Afnemer. Hetgeen Van Der Spek NV nog van de Afnemer heeft te vorderen, wordt verminderd met de marktwaarde die de teruggenomen goederen voor Van Der Spek NV in het handelsverkeer hebben, zonder dat de uiteindelijk door de Afnemer te betalen schadevergoeding evenwel lager is dan de in artikel 4.2 bepaalde forfaitaire schadevergoeding van 20% van de aankoopprijs. Van Der Spek NV kan echter nooit gehouden zijn om een waarde te bepalen die hoger is dan de met de Afnemer voor die goederen overeengekomen prijs.

In geval van bewarend of uitvoerend beslag uitgeoefend op het goed/de goederen of enige andere mogelijke aantasting van het eigendomsrecht van Van Der Spek NV, is de Afnemer ertoe gehouden om binnen de vierentwintig (24) uur, op straffe van aansprakelijkheid, Van Der Spek NV te informeren alsmede onmiddellijk het eigendomsvoorbehoud aan de beslaglegger aan te zeggen.

Indien de Afnemer niet de eigenaar is van het onroerend goed waar de machine zich bevindt of wordt geplaatst, of indien de Afnemer ophoudt eigenaar te zijn, verbindt de Afnemer zich ertoe, op straffe van aansprakelijkheid, kennis te geven aan de eigenaar van het onroerende goed dat de machine niet aan de Afnemer toebehoort en niet mag begrepen worden onder het voorrecht uit artikel 20, 1° van de wet van 16 december 1851, alsmede aan de hypothecaire of pandhoudende schuldeiser op het handelsfonds van de Afnemer. Deze kennisgeving dient te gebeuren per aangetekend schrijven en moet verstuurd worden uiterlijk voor de dag van de plaatsing van de machine in het onroerend goed.


5. Montage, demontage, telescoperen en herstelling

5.1 Indien Van Der Spek NV goederen levert, voert Van Der Spek NV de montage, installatie en/of inbedrijfstelling slechts uit indien en voor zover dat uitdrukkelijk is overeengekomen overeenkomstig hetgeen bepaald in artikel 3.2 van deze Voorwaarden.

5.2 Indien Van Der Spek NV de montage, installatie en/of inbedrijfstelling uitvoert, verbindt de Afnemer zich ertoe om aan Van Der Spek NV alle medewerking te verlenen die nodig is om Van Der Spek NV de gelegenheid te geven om de montage-, installatie- en andere werken tijdig en zorgvuldig uit te voeren. De Afnemer draagt in ieder geval zorg voor: een goede en veilige toegang tot de werkplek (en dit minstens vanaf het eventueel voorbereidend werfbezoek) met in het bijzonder het uitsluiten van elk risico op brand, desgevallend ook buiten de voor de Afnemer gebruikelijke werktijden om, de aanwezigheid van vergunningen indien dit vereist is voor de werkzaamheden, een losplaats, voldoende opslagruimte, voor zover nodig overdekt en afsluitbaar, sanitaire voorzieningen en eetgelegenheden, de benodigde energie-, water-, brand- en smeerstoffen, de aarding van de kraan, een voldoende stabiele ondergrond voor de plaatsing van de torenkraan en de mobiele kraanen, tenzij anders wordt overeengekomen, de benodigde ladders, steigers en ander door Van Der Spek NV aan te wijzen hulpmateriaal en het garanderen van een veilige werkplaats conform alle wettelijke reglementering en bedrijfsvoorschriften. Voor de berekening van de kostprijs voor levering wordt ervan uitgegaan dat de bouwplaats geschikt is en goed bereikbaar is voor het materieel, dat de mobiele kraan kan worden opgesteld aan de voet van de torenkraan, tenzij anders vermeld, en dat de montage niet uitgesteld of onderbroken moet worden wegens andere werkzaamheden op de werf van de Afnemer. Eventuele kosten die voortvloeien uit de onzorgvuldige voorbereiding van de werkplaats zullen door de Afnemer gedragen worden. Deze kosten worden berekend aan het gangbare uurtarief van Van Der Spek NV.

5.3 Tijdens de montage uitgevoerd door Van Der Spek NV dient het personeel van de Afnemer aanwezig te zijn om de plaatsing van de kraan logistiek te ondersteunen. Problemen tijdens de montage dienen onmiddellijk op de leveringsbon te worden vermeld of per e-mail gesignaliseerd te worden.

5.4 De Afnemer draagt er zorg voor dat alle werkzaamheden waarop door Van Der Spek NV bij de montage, installatie en/of inbedrijfstelling moet worden voortgebouwd en waarvan niet is overeengekomen dat zij door Van Der Spek NV worden uitgevoerd – bijvoorbeeld alle demontage werkzaamheden en alle elektricien- en loodgieterwerkzaamheden, alle grond-, metsel-, fundatie-, timmer- en schilderwerk en verder alle andere werkzaamheden van bouwkundige aard, tijdig en deugdelijk worden uitgevoerd. De Afnemer pleegt regelmatig overleg met Van Der Spek NV en verschaft Van Der Spek NV alle informatie nodig voor een goede afstemming op elkaar van de wederzijdse werkzaamheden.

5.5 Indien er voor de montage en/of demontage een werfinspectierapport wordt afgeleverd aan de werfverantwoordelijke of projectleider en binnen de 2 werkdagen niet of zonder opmerkingen werd teruggestuurd, zal dit rapport bindend zijn voor de organisatie van de (de-)montage.

5.6 Indien de Afnemer minder dan vierentwintig (24) uur voor de voorziene uitvoering van de montage of demontage, deze uitvoering uitstelt of annuleert, worden de kosten van de mobiele kraan en het transport volledig aan de Afnemer doorgerekend. De schriftelijke melding door Afnemer bepaalt het tijdstip van het uitstel of de annulatie.

5.7 Van Der Spek NV heeft het recht om de (de-)montage al dan niet te laten doorgaan zonder dat hij voor deze beslissing een schadevergoeding verschuldigd is.

5.8 Indien de montage, demontage of een herstelling in uitvoering stopgezet dient te worden, in het bijzonder omwille van wind, vrieskou, hitte, een bestuurlijke beslissing of overmacht, wordt een verloren operatie voor minimum vijftig (50) % van de prijsopgave in rekening gebracht. Indien de Afnemer, tegen het advies van Van Der Spek NV, alsnog wenst dat de werken uitgevoerd worden, zijn de kosten in geval van stopzetting van de werkzaamheden integraal ten laste van de Afnemer.

5.9 De Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het plaatsen en regelmatig controleren van de rijsporen van de kraan en/of van de funderingen; het voorzien van elektrische voeding met maximale spanningsvariatie van vijf (5) % (onder volle belasting van een kraan) met schakelkast tot aan de voet van het verhuurde materieel, die dient te beantwoorden aan de heersende AREI wetgeving; de aarding van de kraan; de bodemweerstand, zowel voor de mobiele kraan als voor de torenkraan; de stabiliteit van het gebouw of de steunmuur en de noodzakelijke ijkgewichten bij de keuring.


6. Vergunning

6.1 Voor zover een vergunning voor het bezit en/of gebruik van goederen is vereist, draagt de Afnemer zelf zorg voor de verkrijging daarvan.

6.2 In het geval er voor de montage, het gebruik, demontage of het telescoperen van de torenkraan en de mobiele kraan door Van Der Spek NV politietoelatingen, signalisaties, straatafsluiting, het wegnemen van nutsvoorzieningen en andere nodig zijn, worden deze aangevraagd door de Afnemer. De kosten hieraan verbonden zijn uitsluitend ten laste van de Afnemer.


7. Aansprakelijkheid voor schade: algemene bepalingen

7.1 Onverminderd andere bijzondere bepalingen in deze Voorwaarden, gelden voor de aansprakelijkheid van Van Der Spek NV ten aanzien van de Afnemer voor schade, ongeacht op welke grond, waaronder, maar niet beperkt tot, schade die de Afnemer lijdt als gevolg van een contractuele tekortkoming van Van Der Spek NV, haar personeel en managers, of door Van Der Spek NV ingeschakelde derden, de volgende bepalingen:

 • Voor schade bestaande uit letsel of aantasting van de gezondheid, al dan niet met de dood tot gevolg, en daaruit voortvloeiende schade, heeft de Afnemer (enkel) recht op een vergoeding voor zover en in de mate dat Van Der Spek NV ter zake gedekt wordt door haar aansprakelijkheidsverzekering, met dien verstande dat per schadegeval een maximum van 1.125.000 euro geldt.
 • Voor andere schade dan de hiervoor genoemde schade, heeft de Afnemer geen recht op een vergoeding, tenzij deze het gevolg is van opzettelijke of zware fout van Van Der Spek NV.
 • Niettegenstaande het hierboven bepaalde, is de aansprakelijkheid van Van Der Spek NV voor andere schade dan de schade bedoeld onder streepje 1 in ieder geval per schadegeval of reeds met elkaar samenhangende schadegevallen beperkt tot het factuurbedrag dat de
 • Afnemer heeft voldaan aan Van Der Spek NV voor de uitvoering van de Overeenkomst die ten grondslag ligt aan de betreffende schadegebeurtenis.
 • Van Der Spek NV is in elk geval niet aansprakelijk voor schade die pas aan het licht treedt twaalf (12) maanden na de schadeveroorzakende gebeurtenis. Onverminderd het voorgaande, kan Van Der Spek evenmin worden aangesproken voor schade die zich weliswaar binnen de termijn van twaalf (12) maanden na de schadeveroorzakende gebeurtenis voordoet, doch waarbij niet binnen de zes (6) maanden na de ontdekking van deze schade een vordering tot schadevergoeding voor de bevoegde rechtbanken tegen Van Der Spek NV wordt ingesteld.
 • De Afnemer zal Van Der Spek NV vrijwaren tegen alle vorderingen van derden, ongeacht op welke grond, in verband met de door Van Der Spek NV aan de Afnemer geleverde goederen en diensten of verrichte werkzaamheden, tenzij en voor zover de Afnemer aantoont dat er geen verband bestaat tussen de vordering van de derde met enige omstandigheid die voor risico van de Afnemer komt.
 • Indien de Afnemer Van Der Spek NV op grond van een van een derde overgenomen vordering aanspreekt tot vergoeding van schade, bij de veroorzaking waarvan Van Der Spek NV op enigerlei wijze direct of indirect is betrokken, kan Van Der Spek NV zich tegenover de
 • Afnemer ook op bovenstaande bepalingen beroepen.
 • De bovenstaande bepalingen gelden mede ten behoeve van de personen, die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de uitvoering van jegens de Afnemer bestaande verplichtingen van Van Der Spek NV.
 • De Afnemer zal er zorg voor dragen dat hij verzekerd is voor wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen.

7.2 Alle andere rechten of rechtsmiddelen van de Afnemer (hetzij contractueel, hetzij wettelijk) dan degene die hierboven zijn vermeld, zijn hierbij uitgesloten. In het bijzonder, maar zonder beperking, zal Van Der Spek NV in geen geval aansprakelijk zijn voor winstderving, omzetverlies, verlies door sluiting, verhoogde kosten, cliëntenverlies, reputatieschade, dataverlies, verlies van goodwill, verlies van gebruik van de goederen, tijdverlies, bedrijfsonderbreking, huur van vervangende machine en materiaal, gemis van een kans, ongemak of voor enige indirecte, gevolg- of incidentele schade van de Afnemer.


8. Vertraging, aanvaarding, gebreken, garantie en aansprakelijkheid

In de volgende bepalingen worden de enige en exclusieve rechtsmiddelen uiteengezet waarover de Afnemer krachtens het contract of anderszins beschikt in verband met de goederen of diensten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn:

8.1 Indien de Afnemer schade lijdt als rechtstreeks gevolg van een opzettelijk verzuim van Van Der Spek NV om de goederen te leveren of de diensten te verrichten binnen de overeengekomen (niet-indicatieve) termijn, is de aansprakelijkheid van Van Der Spek NV beperkt tot een schadevergoeding van 0,5% (nul komma vijf procent) van de prijs van de goederen of diensten in vertraging per volledige week vertraging, maar in geen geval meer dan 5% (vijf procent) van de prijs van de respectievelijke goederen of diensten, en waarbij deze schadevergoeding de grenzen van de redelijkheid niet te buiten mag gaan. Het bovenstaande rechtsmiddel komt in de plaats van alle andere rechten of rechtsmiddelen die de Afnemer krachtens dit contract, krachtens een ander contract of bij wet kan hebben. In geen geval zal Van Der Spek NV aansprakelijk zijn voor een vertraging in de levering of uitvoering veroorzaakt door een zuivere nalatigheid.

8.2 Onmiddellijk na de levering van de goederen of de voltooiing van de diensten dient de Afnemer de goederen of diensten grondig te inspecteren. Dit geldt eveneens in het geval van deelleveringen. Elke schade, elk gebrek of elke andere niet-conformiteit met de Overeenkomst, moet onmiddellijk, en in geen geval later dan binnen 36 (zesendertig) uur na de levering van de goederen of de voltooiing van de diensten, schriftelijk aan Van Der Spek NV worden gemeld. Indien Van Der Spek NV geen melding ontvangt binnen deze periode worden de goederen of diensten geacht volledig aanvaard te zijn. In het geval de Afnemer nalaat de inspectie uit te voeren en/of beslist gebruik te maken van gebrekkige goederen of diensten, zal de Afnemer geacht worden deze eveneens aanvaard te hebben en is Van Der Spek NV ontheven van elke aansprakelijkheid in verband met deze goederen of diensten. Elke schade of elk ander gebrek in het licht van de overeenkomst dat redelijkerwijze niet door de Afnemer kon worden ontdekt tijdens deze grondige inspectie en dat nadien aan het licht komt, moet onmiddellijk, maar in geen geval later dan binnen 36 (zesendertig) uur na de ontdekking ervan, aan Van Der Spek NV worden meegedeeld. In haar kennisgeving moet de Afnemer de vastgestelde schade, het gebrek of de andere niet-conformiteit met de overeenkomst, het nummer en de datum van de respectievelijke leveringsdocumenten en/of factuur en de omstandigheden waarin deze schade, dit gebrek of deze andere niet-conformiteit met het contract aan het licht is gekomen, preciseren. Indien Van Der Spek NV geen melding ontvangt binnen deze periode worden de goederen of diensten geacht volledig aanvaard te zijn. De Afnemer zal Van Der Spek NV vergoeden voor alle kosten die worden gemaakt als gevolg van of in verband met elke niet-gerechtvaardigde vordering of elke vordering die niet voldoet aan de bovenstaande vereisten.

8.3 De verplichting van Van Der Spek NV en de enige aanspraak van de Afnemer die voortvloeit uit de artikelen 8.2 van deze Voorwaarden is beperkt tot hetzij de herstelling, hetzij de vervanging, naar keuze en op kosten van Van Der Spek NV, van elk goed of elke dienst (of onderdeel ervan) dat door Van Der Spek NV gebrekkig wordt bevonden (hierna genoemd “garantiemaatregelen”). De Afnemer heeft bijgevolg geen recht op enige schadevergoeding. Indien Van Der Spek NV uiteindelijk in gebreke blijft voor de uitvoering van deze garantiemaatregelen en de Afnemer daarom verzoekt, zal Van Der Spek NV ofwel een redelijke prijsvermindering toekennen aan de Afnemer, ofwel, op voorwaarde dat het niet-herstelde gebrek van die aard en omvang is dat de Afnemer wezenlijk wordt belemmerd in zijn gebruik van het respectievelijke goed of de respectievelijke dienst, de Afnemer het recht toekennen om de respectievelijke overeenkomst te annuleren. De garantiemaatregelen zijn de enige aanspraken die de Afnemer ter beschikking staan. De eigendom van de goederen (of onderdelen ervan) die door Van Der Spek NV vervangen zijn in het kader van de uitvoering van de herstellingen, gaat over op Van Der Spek NV. De kosten van door de Afnemer of in opdracht van de Afnemer door derden uitgevoerde corrigerende handelingen worden niet door Van Der Spek NV vergoed. Doen zich tekorten of gebreken voor met betrekking tot goederen die Van Der Spek NV van derden heeft verkregen, of met betrekking tot diensten of werkzaamheden die Van Der Spek NV door derden heeft doen uitvoeren, dan geschiedt het herstel of de vervanging daarvan slechts op kosten van Van Der Spek NV voor zover de derde deze herstel- of vervangkosten voor zijn rekening neemt.

8.4 Onverminderd enige andere bewijsverplichting die de Afnemer krachtens deze Voorwaarden of anderszins heeft, dient de Afnemer de te vervangen onderdelen voor onderzoek op te sturen naar het Van Der Spek NV of het dichtstbijzijnde kantoor van de fabrikant (naar keuze van Van Der Spek NV) en de volgende omstandigheden te bewijzen:

 • het gaat om exclusieve, originele (reserve)onderdelen, geleverd door Van Der Spek;
 • de ontvangst van een schriftelijke goedkeuring van Van Der Spek NV voorafgaand aan het gebruik of de werking van enig hulpstuk in verband met de goederen;
 • het uitvoeren van wijzigingen of herstellingswerken uitsluitend door bevoegd personeel; en
 • het verrichten van (onderhouds)diensten door Van Der Spek Nv-servicemonteurs overeenkomstig de van toepassing zijnde Van Der Spek NV-servicemanuals.

Indien de Afnemer één van de bovenstaande verplichtingen niet nakomt, wordt de Afnemer geacht afstand te hebben gedaan van zijn rechten onder de bovenstaande artikelen en worden alle claims van de Afnemer uitgesloten.

8.5 De verplichtingen van Van Der Spek op grond van de artikelen 8.2 gelden onder andere niet ten aanzien van (niet-limitatieve opsomming) :

 • tweedehandsgoederen, tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afweken;
 • normale slijtage van de goederen (of onderdelen daarvan);
 • normale (onderhouds)werkzaamheden, alsmede de bij de uitvoering daarvan gebruikte onderdelen, brandstof en hulpmaterialen;
 • gevolgen van onjuiste bediening, misbruik, verkeerd of onoordeelkundig gebruik van de zaken (of onderdelen daarvan), alsmede fysieke schade aan de zaken (of onderdelen daarvan);
 • gevolgen van het gebruik van ondeugdelijke brandstof of andere middelen die voor de werking van de goederen worden gebruikt (zoals, bij wijze van exemplatief voorbeeld, olie);
 • gevolgen van het gebruik van niet door Van Der Spek NV goedgekeurde hulpstukken of wijzigingen aan de goederen (of onderdelen daarvan);
 • schade of tenietgaan ten gevolge van of in verband met handelingen van derden of gebeurtenissen van overmacht;
 • schade of tenietgaan als gevolg van of in verband met het gebruik van de goederen (of onderdelen daarvan) voordat het herstel daarvan is voltooid en/of het gebruik van de goederen (of onderdelen daarvan) ondanks het optreden van een gebrek;
 • beschadiging of tenietgaan als gevolg van of in verband met ondeugdelijke reparatie of reparatiepogingen door derden anders dan Van Der Spek NV;
 • inbreuk op enig buitenlands auteursrecht, handelsmerk of octrooi;
 • het niet voldoen van de goederen (of onderdelen daarvan) of diensten aan enige buitenlandse regelgeving of wetgeving of het ontbreken van klantspecifieke aanpassingen waarmee Van Der Spek NV niet uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd;
 • afwijkingen van de goederen (of onderdelen daarvan) van de overeengekomen maten, gewichten of kwaliteit, welke in het handelsverkeer of naar algemeen geaccepteerde maatstaven dienen te worden getolereerd;
 • niet door Van Der Spek NV geleverde zaken of diensten.

8.6 Voor de uitvoering van de garantiemaatregelen zal de Afnemer Van Der Spek NV een redelijke hersteltermijn gunnen; deze hersteltermijn zal worden verlengd indien de bedrijfsomstandigheden van Van Der Spek NV dit vereisen. Indien Van Der Spek NV ervoor kiest de herstellingen uit te voeren in de werkplaatsen van de Afnemer, zal deze laatste Van Der Spek NV redelijke en veilige toegang verlenen tot de respectievelijke goederen (of onderdelen ervan).

8.7 Van Der Spek NV geeft geen enkele bijkomende toezegging of garantie met betrekking tot de goederen of diensten, tenzij deze toezeggingen of garanties uitdrukkelijk schriftelijk door Van Der Spek NV zijn aanvaard.

8.8 In geen geval zal Van Der Spek NV aansprakelijk zijn ten opzichte van de Afnemer voor enig verkeerd gebruik, misbruik of ander ongewoon of oneigenlijk gebruik van de goederen (of onderdelen ervan) of voor enige wijziging van de goederen (of onderdelen ervan) die niet de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Van Der Spek NV heeft gekregen. De Afnemer zal Van Der Spek NV, haar filialen, distributeurs en agenten, en hun respectieve functionarissen, directeurs en werknemers, volledig schadeloos stellen en vrijwaren voor alle claims, rechtszaken, acties, aansprakelijkheden, schade en kosten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, advocatenkosten) die voortvloeien uit of verband houden met elk dergelijk misbruik, misbruik of ander ongewoon of oneigenlijk gebruik van de goederen (of onderdelen ervan) of elke dergelijke niet-goedgekeurde wijziging van de goederen (of onderdelen ervan).

8.9 Alle andere rechten of rechtsmiddelen van de Afnemer (hetzij contractueel, hetzij wettelijk) dan degene die hierboven zijn vermeld, zijn hierbij uitgesloten. In het bijzonder, maar zonder beperking, zal Van Der Spek NV in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor winstderving, verlies van goodwill, verlies van gebruik van de goederen, tijdverlies, bedrijfsonderbreking, ongemak of voor enige indirecte, gevolg- of incidentele schade van de Afnemer.

8.10 Indien Van Der Spek NV de goederen heeft ontworpen, ontwikkeld of vervaardigd op basis van of met inachtneming van constructiegegevens, tekeningen, modellen of andere aanbevelingen van de Afnemer, dan is Van Der Spek NV in geen geval aansprakelijk voor de juistheid, geschiktheid voor het doel of andere aspecten die uit dergelijke gegevens, tekeningen, modellen of aanbevelingen van de Afnemer kunnen voortvloeien, en verbindt Van Der Spek NV zich tot geen enkele andere verplichting of aansprakelijkheid dan de goederen te bouwen in overeenstemming met de gegevens, tekeningen, modellen of aanbevelingen van de Afnemer.

8.11 De Afnemer zal Van Der Spek NV, haar filialen, distributeurs en agenten, en hun respectieve functionarissen, bestuurders en werknemers, volledig vrijwaren voor alle vorderingen, rechtszaken, actiezen, aansprakelijkheden, schade en kosten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de honoraria van advocaten) die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik door Van Der Spek NV van tekeningen, stalen, modellen of andere gegevens of aanbevelingen van de Afnemer.


9. Intellectuele eigendomsrechten

9.1 Van Der Spek NV is en blijft eigenaar van alle intellectuele rechten met betrekking tot haar bestekken, offertes, catalogussen, documentatie, plannen, ontwerpen, andere documenten en goederen. Deze documenten zullen aan Van Der Spek NV teruggegeven worden indien de overeenkomst niet tot stand komt of eindigt. In geen geval mogen de documenten meegedeeld worden aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Der Spek NV. Deze bepaling geldt op straffe van een forfataire schadevergoeding van vijftien (15) % van het volledig contractueel verschuldigde bedrag, onder voorbehoud van het recht van Van Der Spek NV om vergoeding van haar werkelijke schade te vorderen.

9.2 Indien de goederen (of onderdelen ervan) inbreuk maken op auteursrechten, handelsmerken of octrooien die in het land van vestiging van Van Der Spek NV zijn verleend, met name België, en indien deze inbreuk de Afnemer bovendien belet om de respectieve goederen te gebruiken of zijn gebruik van de respectieve goederen wezenlijk belemmert, zal Van Der Spek NV, naar eigen keuze en op eigen kosten, ofwel aan de Afnemer het recht verschaffen om de goederen te gebruiken vrij van elke aansprakelijkheid tegenover derden die uit de inbreuk zou kunnen voortvloeien, ofwel de inbreukmakende goederen (of onderdelen ervan) binnen een redelijke termijn vervangen door niet-inbreukmakende goederen (of onderdelen ervan).

9.3 Wanneer Van Der Spek NV ter uitvoering van een Overeenkomst met de Afnemer gebruik maakt van materialen, tekeningen, modellen, instructies e.d. van of vanwege de Afnemer en een derde leverancier aanspreekt – wegens inbreuk op een industrieel of intellectueel recht in verband met het gebruik van materialen, tekeningen, modellen, instructies e.d. van of vanwege de Afnemer, stelt hij de Afnemer hiervan onverwijld in kennis. Van Der Spek NV laat de behandeling en afwikkeling van de aanspraak van de derde aan de Afnemer over, die alle met de aanspraak van de derde verband houdende kosten en schade van hemzelf en van Van Der Spek NV voor zijn rekening neemt. Van Der Spek NV is bevoegd hetzij de uitvoering van de betrokken Overeenkomst op te schorten in afwachting van het resultaat van het optreden van de Afnemer tegenover de derde, hetzij, naar keuze van Van Der Spek NV, de betrokken Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.


10. Diverse bepalingen

10.1 Behoudens schriftelijke voorafgaandelijke toestemming van Van Der Spek NV is het de Afnemer niet toegestaan om rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en deze Voorwaarden aan derden over te dragen of derden opdracht te geven rechten of verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden uit te voeren of te doen uitvoeren. Van Der Spek NV is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en deze Voorwaarden zonder de voorafgaande schriftelijke instemming aan derden over te dragen of derden opdracht te geven rechten of verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en deze Voorwaarden uit te voeren of te doen uitvoeren. Voor zover de instemming van de Afnemer met de overdracht van rechten en verplichtingen of het inschakelen van derden wettelijk is vereist, wordt de instemming hierbij geacht te zijn gegeven.

10.2 De ongeldigheid van een van de bepalingen van de Overeenkomst en/of de onderhavige Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst en/of de onderhavige Voorwaarden onverlet. Voor zover een bepaling van de Overeenkomst en/of de onderhavige Voorwaarden ongeldig is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onder de gegeven omstandigheden onaanvaardbaar is, zal tussen Van Der Spek NV en de Afnemer een bepaling gelden die gezien alle omstandigheden aanvaardbaar is en het dichtst de draagwijdte van de ongeldige of onaanvaardbare bepaling benadert.


11. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

11.1 Deze Verkoopsvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

11.2 Alle geschillen tussen Van Der Spek NV en de Afnemer die voortvloeien uit of verband houden met de rechtsverhouding(en) tussen Van Der Spek NV en de Afnemer, waaronder de Overeenkomst en deze Voorwaarden, inclusief geschillen over het bestaan en de geldigheid van de rechtsverhouding(en) tussen Van Der Spek NV en de Afnemer, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken die bevoegd zijn voor de maatschappelijke zetel van Van Der Spek NV.

 


D-O52 (Versie 01-07-2022)