Home Producten Recycle/Road Wisselstukken Service Verhuur Contact Vacatures Over ons Home
Powered By People
Meer dan 50 jaar kwaliteit en dienstverlening
Home > Algemene Verkoopsvoorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden

  1. De leveringen en arbeidskosten,  behoudens afwijkende overeenkomst, worden tegen contante betaling uitgevoerd. In geval van verzuim van tijdige betaling zal er van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning een conventionele verwijlintrest betaald moeten worden die 12% per jaar bedraagt. Bovendien zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitair bedrag verschuldigd zijn gelijk aan 15% van het openstaande saldo met een minimum van 100 EUR  bij wijze van schadeloosstelling voor de niet- of laattijdige betaling.
  2. Tussen partijen wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, in afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek, de eigendomsoverdracht van het verkochte materiaal slechts zal plaatsvinden na volledige betaling van de overeengekomen prijs, in hoofdsom, plus eventuele kosten en intresten.  De overdracht van risico heeft plaats op het ogenblik van de levering.
  3. Schuldvergelijking zal automatisch en van rechtswege plaatsvinden, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling of gerechtelijke beslissing, niettegenstaande ellke overdracht van rechten waarop zij betrekking hebben, in geval van de opening van een insolventieprocedure (faillissement, gerechtelijk akkoord, vereffening) of in geval van een beslag of enig ander geval van samenloop.  In geval van faillissement of WCO vervallen tevens van rechtswege en zonder voorafgaandelijke aanmaning alle toegekende betalingsfaciliteiten en zal de schuldvergelijking ook op deze bijdrage worden toegepast.  in toepassing van art. 14 en 15 van de Wet betreffende de financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, zal deze schuldvergelijking tegenstelbaar zijn aan de overige schuldeisers van de debiteur.
  4. Elk geschil dat zou rijzen ter gelegenheid van onderhavige factuur, behoort tot de uitsluitende competentie van de Rechtbanken tot wier territoriaal ressort de maatschappelijke zetel van de NV Van der Spek behoort.
  5. In geval deze Algemene Voorwaarden zouden verschillen van de Algemene Aankoopvoorwaarden van de klant, zullen zij de bovenhand hebben op de Aankoopvoorwaarden van de klant.
  6. Elke klacht aangaande onze facturen moet per aangetekend schrijven verstuurd worden binnen de 8 dagen van de factuurdatum.
  7. Bij gebrek aan betaling van één van onze facturen op haar vervaldag, houden wij ons het recht voor de verdere levering van de goederen en/of de uitvoering van aanvullende diensten en/of andere goederen of diensten op te schorten. Alle niet-vervallen facturen worden eveneens onmiddellijk opeisbaar.

  8.